תקנון מדיניות פרטיות ותנאי שימוש keneged-neches.co.il

כללי

 • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ומעידים על הסכמת המשתמש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 • התקנון נוקט בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה אל שני המינים באופן שווה.
 • כל אדם, לרבות חברה, רשאי לעשות שימוש באתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ובן 18 שנים ומעלה.
 • keneged-neches.co.il (להלן: "העסק או הנהלת האתר") רשאי בכל עת, על פי שיקולו דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה, בכל עת, והשינוי יהיה תקף מרגע פרסומו ללא צורך בהודעה על כך.
 • בשימוש המשתמש באתר הוא מאשר כי קרא תקנון זה וכי הסכים לתנאיו. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מן התנאים האמורים עליו להימנע מגלישה ושימוש באתר לאלתר.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו') כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 

סודיות ופרטיות ומסירת פרטים אישיים

 • כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, גיל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העסק (להלן: "פרטים אישי").
 • העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמש אלא כאמור בתקנון זה, ופרטים אלו לא יועברו זולת לצורך זה.
 •  העסק יהא רשאי לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 • בחלק מן הכתבות באתר, יוכל המשתמש להשאיר פרטים אישיים במידה והוא מתעניין בשירותים קשורים לכתבה. העסק יהיה רשאי להשתמש במידע לאספקת שירותי אתר, זיהוי במהלך כניסות חוזרות לאתר, תפעול ופיתוח האתר, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), ושיפור השירותים והתכנים שהאתר מציעה באתר.
 • מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס המקוון ושליחתם מהווה להסכמה מצד המשתמש ולמתן הרשאה לעסק לפנות אליו בדיוור ישיר באמצעות הפרטים שמסר ו/או למסור את פרטיו אל גורמים מקצועיים בתחומים בהם.
 • כמו-כן העסק יהיה רשאי לשמור את המידע לשימוש סטטיסטי ולניתוחו לגבי אופן פעילותך באתר.
 

זכויות יוצרים

 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של העסק בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 • זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (foxmind.co.il) וכן על כל פלטפורמה אחרת, לרבות סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק אין לעשות בהם כל שימוש.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 

אחריות

 • העסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 • העסק אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר, כי העסק עושה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.
 • באתר מופיעים כתבות, מאמרים ותכנים שיווקיים. ההסתמכות על מידע המובא באתר הינו באחריות המזמין בלבד. המידע שנמסר הינו על בסיס ידע ומידע אישי של הכותבים בלבד, הינו בגדר המלצה בלבד, והעסק אינו מתחייב כי המידע יהיה מדויק, שלם ואמין ובכלל כך יש להתייחס אליו בהתאם לכך.
 • הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה על הסתמכות המבקר באתר על מידע זה, והאחריות לכך היא על המזמין בלבד.

 

דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ועל השימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד